Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ „WISHY”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej WISHY przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest spółka Wishy Sp. z o. o. z siedzibą w Studziankach 49, 05-191 Nasielsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740996, NIP: 5311702072 (dalej: „Operator”).

 1. Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnym urządzeniu mobilnym (dalej: „Urządzenie”) korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).

 1. Aplikacja możliwa jest do pobrania ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).

 1. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Urządzenia.

 1. Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt 4 Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem podstawowych usług jest bezpłatne. Operator dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji lub oprogramowania Urządzenia. Odpłatne funkcjonalności Urządzenia zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Urządzenia.

 1. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników (komentarze, zdjęcia, linki url itd.).

§ 2 Wymagania techniczne i zasady dostępu do aplikacji

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z Urządzeń, które to Urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.

 1. Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

a) dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store – iOS w wersji 9.0 (lub nowszej),

b) dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play – Android w wersji 4.0 (lub nowszej).

 1. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy Urządzeń Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.

 1. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia: aktywne połączenie internetowe lub aktywne połączenie Wi-Fi.

 1. Aplikacja nie działa w trybie offline.

 1. Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji.

§ 3 Rejestracja Użytkownika

 1. W trakcie pierwszego uruchomienia Urządzenia Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji, polegającej na założeniu indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”).

 1. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

a) imię;

b) nazwisko;

c) adres e-mail;

d) hasło;

e) nazwa użytkownika;

f) opis „o sobie”;

g) avatar (opcjonalnie);

h) oraz potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 1. Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Urządzenia oraz funkcjonalności Aplikacji.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji.

 1. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:

a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;

b) aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji, w przypadku ich późniejszej zmiany aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji;

c) zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.

 1. Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.

 1. Operator informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkowników podczas ich Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 4 Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

 1. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a) korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;

b) korzystania z Aplikacji i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;

c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

 1. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

§ 5 Zasady działania Aplikacji

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na zapisywaniu elementów ogólnie nazwanych życzeniami na koncie Użytkownika (dalej: „Życzenia”).

 1. Życzenia mają kilka atrybutów takich jak zdjęcie, nazwa, opis, cena, priorytet i miejsce zakupu lub link do sklepu gdzie można dany przedmiot kupić.

 1. Życzenia można wprowadzać ręcznie za pomocą formularza i robiąc zdjęcie lub wstawiając je z biblioteki telefonu Użytkownika. Jest również możliwość użycia wyszukiwarki przedmiotów, gdzie po wpisaniu frazy Użytkownik dostaje 19 wyników z tymi samymi atrybutami (opis, nazwa, cena, link itd.). Każde z wyszukanych przedmiotów można dodać do swojej listy życzeń.

 1. Wyszukiwarka korzysta z zewnętrznego publicznego serwisu API dostarczanego przez grupę Ceneo („Ceneo”– oznacza Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986). Szczegółowe zasady programu określa regulamin Programu Partnerskiego Ceneo.pl.

 1. Każdy z Użytkowników aplikacji może zobaczyć innych Użytkowników, ma dostęp do ich danych (imię, nazwisko, nazwa Użytkownika, zdjęcie avatar) a także do listy życzeń wraz ze wszystkimi parametrami (zdjęcie, opis, nazwa itd.).

 1. Każdy z Użytkowników ma możliwość edycji swojej listy życzeń (zmieniać dane, poza zdjęciem, zmieniać status, usuwać).

 1. Każde z życzeń może mieć jeden z 3 statusów: główny, zarezerwowany, kupiony.

 1. Użytkownik, który jest autorem danego Życzenia (ma go na swojej liście) może zmienić status z głównego na kupiony. Znajomi użytkownika mają dostęp tylko do listy prezentów ze statusem główny, mogą oni również zmienić status na zarezerwowany dodając tym samym Życzenie do listy prezentów, które chcą kupić danemu Użytkownikowi.

 1. Znajomy może także wycofać rezerwację na dane Życzenie, usuwając go tym samym z listy zarezerwowanych do kupienia, wówczas Życzenie znów przechodzi w status główny.

§ 6 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.

 1. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania Urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

§ 7 Zakończenie korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

 1. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem info.wishy@w-group.pl.

 1. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika (podane przy Rejestracji), model Urządzenia nazwę i model Urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 9 Konserwacja i przerwy techniczne

 1. Dostawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace te, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.

 1. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika oraz jakichkolwiek innych osób.

§ 10 Własność intelektualna

 1. Aplikacja jest przedmiotem autorskich praw majątkowych Operatora. Z chwilą zapisania Aplikacji na Urządzeniu przenośnym Użytkownika, Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej jej zwielokrotnianie w związku z jej pobraniem na Urządzenie przenośne oraz instalacją i uruchamianiem na Urządzaniu przenośnym. Użytkownik może zainstalować Aplikację na dowolnej liczbie Urządzeń przenośnych, które posiada, przy czym na jednym Urządzeniu przenośnym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji.

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikające z przedmiotowego Regulaminu korzystania z Aplikacji. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji, ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na nią.

 1. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani żadnych podobnych czynności (reverse engineering) w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji, ani również dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 11 października 2018 roku.