Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Wishy

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej “Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez WISHY Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Administratorem danych osobowych jest WISHY Sp. z o.o. z siedzibą w Studziankach 49, 05-191 Nasielsk, REGON: 380812723, NIP: 5311702072, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000740996 (zwana dalej “Administratorem”).

 3. Aplikacja WISHY jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:

    – w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store ;

    – w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple AppStore

 1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Udostępnianie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, następuje po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

 3. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.

 4. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nieosobowe. Zbieranie danych nieosobowych odbywa się automatycznie (dalej „dane zbierane automatycznie”).

 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

 3. Do danych automatycznych należą:

  1. nazwa urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnych systemu Wishy,

  2. identyfikator urządzenia w systemie Wishy.

 4. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W takiej sytuacji, dane zbierane automatycznie, będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu i identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika.

 5. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

 6. Aplikacja WISHY może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  a. aparatu fotograficznego, na potrzeby wykonania zdjęcia,

  b. pamięci (na potrzeby odczynia zdjęcia).

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

 1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, (dalej “dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).

 2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.

 3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ustępie 1. obejmują m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, miejsce zamieszkania, informacje o preferencjach, informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), obrazy, zdjęcia, filmy i kontakty.

 3. Dodawanie/edycja danych osobowych dostępna jest w sekcji ustawień aplikacji.

 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 5. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się, że dane osobowe przekazane przez użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

 2. Administrator gwarantuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze stroną trzecią, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

 5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 6. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji.

 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji , Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator oświadcza, że postara się zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z systemu Wishy, nie ma jednak wpływu na zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres: info.wishy@w-group.pl